REGULAMIN PROMOCJI
W BLISS DIAMONDS

REGULAMIN PROMOCJI REGULARNEJ
PRODUKTÓW BLISS DIAMONDS


§1 Postanowienia wstępne

 1. Organizatorem promocji regularnej wybranych produktów Bliss Diamonds („Promocja”) oferowanych do sprzedaży w serwisie internetowym www.blissdiamonds.pl („Serwis”) jest administrator Serwisu - Edyta Rzeźniczak prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą „BLISS DIAMONDS EDYTA RZEŹNICZAK”, adres: Al. Rzeczypospolitej 12/3, 02-972 Warszawa, NIP: 725-185-55-99, REGON: 368957276, adres do doręczeń: ul. Uprawna 44, 02-967 Warszawa, adres e-mail: biuro@blissdiamonds.pl. („Organizator”).
 2. Promocją objęte są produkty umieszczone w Serwisie w zakładce „PROMOCJE”, przy których wskazane zostały lub zostaną obniżone ceny oferowane klientom Serwisu.
 3. Promocja obowiązuje przez czas nieokreślony i może zostać zakończona przez Organizatora w każdym czasie, w odniesieniu do wszystkich lub poszczególnych produktów objętych Promocją, poprzez usunięcie wybranych produktów w Serwisie z zakładki „PROMOCJE”. Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian zakresu produktów objętych Promocją według własnego uznania, z tym że klient zobowiązany jest w każdym przypadku do zapłaty ceny w wysokości, którą zaakceptował składając zamówienie na dany produkt.
 4. Treść niniejszego regulaminu Promocji („Regulamin”) jest dostępna w Serwisie w zakładce „Obsługa Klienta”. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu z przyczyn organizacyjnych, z tym że klienta obowiązuje wersja Regulaminu dostępna w Serwisie w dacie złożenia przez klienta zamówienia.

 

§2 Warunki uczestnictwa w promocji

 1. Uczestnikiem Promocji może być osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych, która w okresie obowiązywania Promocji dokona zakupu jednego lub więcej produktów, o których mowa w § 1 ust. 2 Regulaminu za pośrednictwem Serwisu.
 2. W okresie obowiązywania Promocji klienci Serwisu uprawnieni są do nabycia danego produktu objętego Promocją po obniżonej cenie, wskazanej przy opisie danego produktu widocznym w Serwisie.
 3. Uczestnik jest uprawniony do udziału w Promocji wielokrotnie w okresie jej obowiązywania.
 4. Niniejsza Promocja nie łączy się z innymi promocjami.

 

§3 Postanowienia końcowe

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty ich złożenia.
 2. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie naruszają ani nie ograniczają roszczeń z tytułu rękojmi ani innych zasad odpowiedzialności sprzedawcy wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 3. Wszelkie pozostałe warunki składania zamówień, realizacji transakcji w Serwisie i funkcjonowania Serwisu oraz pozostałe zapisy odnośnie świadczenia za pośrednictwem Serwisu usług elektronicznych, ochrony praw konsumenta oraz danych osobowych określone są w regulaminie sklepu Bliss Diamonds, Polityce prywatności oraz pozostałych dokumentach zamieszczonych w Serwisie w zakładce „Obsługa klienta”.
 4. Regulamin podlega prawu polskiemu i zgodnie z nim winien być interpretowany.
 5. Regulamin wchodzi w życie w dniu 18 lipca 2018 r.

REGULAMIN PROMOCJI BLISS DIAMONDS
- KUPONY RABATOWE


§1 Postanowienia wstępne 

 1. Organizatorem promocji „Kupony rabatowe” na produkty Bliss Diamonds („Promocja”) oferowane do sprzedaży w serwisie internetowym www.blissdiamonds.pl („Serwis”) jest administrator Serwisu - Edyta Rzeźniczak prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą „BLISS DIAMONDS EDYTA RZEŹNICZAK”, adres: Al. Rzeczypospolitej 12/3, 02-972 Warszawa, NIP: 725-185-55-99, REGON: 368957276, adres do doręczeń: ul. Uprawna 44, 02-967 Warszawa, adres e-mail: biuro@blissdiamonds.pl. („Organizator”).
 2. Treść niniejszego regulaminu Promocji („Regulamin”) jest dostępna w Serwisie w zakładce „Obsługa Klienta”. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu z przyczyn organizacyjnych, z tym że klienta obowiązuje wersja Regulaminu dostępna w Serwisie w dacie złożenia przez klienta zamówienia.
 3. Promocja obowiązuje do dnia 15 marca 2019 r.

 

§2 Zasady promocji 

 1. Uczestnikiem Promocji może być osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych, która w okresie obowiązywania Promocji wskazanym w § 1 ust. 3 Regulaminu dokona zakupu jednego lub więcej produktów oferowanych przez Organizatora za pośrednictwem Serwisu.
 2. Klienci Serwisu, którzy nabyli za pośrednictwem Serwisu jakiekolwiek produkty zgodnie z ust. 1 powyżej (za wyjątkiem produktów oferowanych po cenie promocyjnej) otrzymują w przesyłce zawierającej zakupiony produkt (lub w odrębnej przesyłce) kupon rabatowy, uprawniający do skorzystania z 10% zniżki przy kolejnych zakupach w Serwisie. Złożenie jednego zamówienia uprawnia do otrzymania jednego kuponu rabatowego, niezależnie od liczby i wartości produktów objętych zamówieniem.
 3. Data, do której kupon pozostaje ważny (tj. data końcowa okresu, w którym kupon może być zrealizowany) wskazana jest każdorazowo na kuponie („Data Ważności Kuponu”). Po upływie Daty Ważności Kuponu, uprawnienie do wykorzystania kuponu i nabycia produktu w Serwisie po obniżonej cenie wygasa.
 4. Wykorzystanie kuponu następuje poprzez wpisanie kodu promocyjnego widocznego na kuponie w odpowiednim polu wskazanym w Serwisie przy składaniu przez danego klienta kolejnego zamówienia na produkty dostępne w Serwisie (przy czym 10-cio procentowa zniżka obliczana jest od łącznej wartości całego zamówienia, niezależnie od liczby produktów objętych zamówieniem). Kod promocyjny na kuponie może być wykorzystany tylko jednorazowo.
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne wejście w posiadanie kuponu i jego wykorzystanie przez osoby nieuprawnione, za wyjątkiem przypadków zaistniałych z wyłącznej winy umyślnej Organizatora.
 6. Udział w Promocji jest dobrowolny.
 7. Niniejsza Promocja nie łączy się z innymi promocjami.


§3 Postanowienia końcowe
 

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty ich złożenia.
 2. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie naruszają ani nie ograniczają roszczeń z tytułu rękojmi ani innych zasad odpowiedzialności sprzedawcy wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 3. Wszelkie pozostałe warunki składania zamówień, realizacji transakcji w Serwisie i funkcjonowania Serwisu oraz pozostałe zapisy odnośnie świadczenia za pośrednictwem Serwisu usług elektronicznych, ochrony praw konsumenta oraz danych osobowych określone są w regulaminie sklepu Bliss Diamonds, Polityce prywatności oraz pozostałych dokumentach zamieszczonych w Serwisie w zakładce „Obsługa klienta”.
 4. Regulamin podlega prawu polskiemu i zgodnie z nim winien być interpretowany.
 5. Regulamin wchodzi w życie w dniu 18 lipca 2018 r.